ray902

主页
http://

签名设置

汉奸之悔悟~
万美摧华发,叹龚生天年竟天,高名难没。吾病难将医药治,耿耿胸中热血,待洒向
西风残月。剖却心肝今置地,问华陀解我肠千结。追往事,倍凄咽。
故人慷慨多奇节。为当年沉吟不断,草间偷活。艾炙眉头瓜喷鼻,今日须难决绝。早患
苦重来千矗。脱履妻翠非易事,竟一钱不值何须说!人世事,几完缺?”
顶部